416 lượt xem

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thành lập khoa Dinh dưỡng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh vừa thành lập khoa Dinh dưỡng trên cơ sở chia tách khoa Phòng chống bệnh không lây nhiễm và dinh dưỡng theo Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 26/06/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, khoa Dinh dưỡng là một trong 13 khoa, phòng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; có chức năng, nhiệm vụ là đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống rối loạn dinh dưỡng, rối loạn vi chất dinh dưỡng, dinh dưỡng tiết chế, dinh dưỡng trong phòng chống các bệnh không lây nhiễm, dinh dưỡng bà mẹ, dinh dưỡng trẻ em, dinh dưỡng cộng đồng và các hoạt động nâng cao tầm vóc và thể trạng con người. Khoa có nhiệm vụ phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ; điều trị dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực dinh dưỡng.

Cùng với đó, khoa dinh dưỡng sẽ phối hợp thực hiện việc theo dõi, quản lý việc cập nhật thông tin về sức khỏe trên phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử. Mặt khác, thực hiện phát triển dịch vụ: Khám, tư vấn dinh dưỡng tại Trung tâm; thực hiện thống kê, báo cáo theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

Nguyễn Oanh