ankara escort çankaya escort eryaman escort ankara escort

Tăng cường triển khai các hoạt động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Với chủ đề “Tăng cường xây dụng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tập trung triển khai nhiều nội dung hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

Theo đó, đơn vị tập trung triển khai các hoạt động chuyên môn như :Thực hiện cập nhật hồ sơ vệ sinh môi trường lao động tại đơn vị và tiến hành tổ chức quan trắc môi trường lao động năm 2023 cho Trung tâm. Hướng dẫn các đơn vị trong ngành Y tế thực hiện lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động và thực hiện quan trắc môi trường lao động tại đơn vị năm 2023.Thực hiện quan trắc môi trường lao động và hướng dẫn các doanh nghiệp lập, cập nhật hồ sơ vệ sinh môi trường lao động tại doanh nghiệp.Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động tiếp xúc với yếu tố có hại tại các doanh nghiệp có yếu tố nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, đôn đốc Trung tâm Y tế các huyện/thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động hưởng ứng tháng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 và kế hoạch kiểm tra, giám sát vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe người lao độngnăm 2023.Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hướng dẫn vệ sinh lao động thuộc phân cấp quản lý năm 2023. Hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị trong ngành về công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.Hỗ trợ huấn luyện về sơ cấp cứu cho lực lượng sơ cấp cứu tại 05 doanh nghiệp thuộc phân cấp quản lý.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường với việc chủ động giám sát, hướng dẫn việc thực hiện về vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động: Công tác quan trắc môi trường lao động, lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, công tác cải thiện điều kiện làm việc đối với cơ sở có yếu tố có hại , có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp (tập trung các cơ sở sản xuất có sử dụng hóa chất, dung môi trong ngành điện tử). Tham gia đoàn kiểm traviệc chấp hành pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức. Phối hợp, hỗ trợ Trung tâm Y tế các huyện, thành phố thực hiện kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thuộc phạm vi phân cấp quản lý của tuyến huyện.Tham mưu sở Y tế thực hiện kiểm tra các tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Bản tin trung tâm