Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật về vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động

Ngày 13/9, được sự hỗ trợ của Cục Quản lý môi trường y tế – Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức hội nghị phổ biến văn bản pháp luật về vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động cho gần 100 đại biểu là người làm công tác y tế, an toàn tại các doanh nghiệp thuộc phân cấp quản lý của Trung tâm.

Hội nghị nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động trong công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hiện đang quản lý 110 cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô trên 500 lao động. Tại hội nghị, đại diện các cơ sở này đã được thông qua báo cáo đánh giá kết quả triển khai công tác y tế lao động 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm 2023. Đồng thời, hướng dẫn một số nội dung trong công tác chăm sóc sức khỏe người lao động tại các doanh nghiệp; hướng dẫn lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động tại doanh nghiệp theo quy định của Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; các yếu tố nguy hiểm, nguy hại tại nơi làm việc và các biện pháp phòng chống bệnh nghề nghiệp; hướng dẫn lập và quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân, hồ sơ quản lý sức khỏe bệnh tật cho người lao động tại doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng được phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp như: Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH; Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH; Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH; Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH.

Tại hội nghị tập huấn, đại diện các cơ sở cũng được trình bày ý kiến về những khó khăn, vướng mắc tại đơn vị. Qua đó cùng với các đơn vị khác và cơ quan chuyên môn là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cùng bàn bạc giải pháp, tháo gỡ giúp công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại các doanh nghiệp đạt hiệu quả cao hơn.

Tại đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cũng phối hợp với Cục Quản lý môi trường y tế – Bộ Y tế in ấn và cấp phát cho các doanh nghiệp tham gia tập huấn áp phích “10 nội dung doanh nghiệp cần thực hiện về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp” để thực hiện tuyên truyền tại doanh nghiệp.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Bản tin trung tâm