Kết quả ngoại kiểm nước sạch năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh thực hiện giám sát chất lượng các nguồn nước ăn uống và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Kết quả cụ thể: Xem tại đây! Trung tâm Kiểm soát bệnh tật