Tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (22/9/2022)

Tình hình tiếp nhận và sử dụng vắc xin COVID-19 Tính đến hết ngày 22/9/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã nhận từ nguồn phân bổ vắc xin của Bộ Y tế với 04 loại vắc xin phòng

Tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (21/9/2022)

Tình hình tiếp nhận và sử dụng vắc xin COVID-19 Tính đến hết ngày 21/9/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã nhận từ nguồn phân bổ vắc xin của Bộ Y tế với 04 loại vắc xin phòng

Tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (20/9/2022)

Tình hình tiếp nhận và sử dụng vắc xin COVID-19 Tính đến hết ngày 20/9/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã nhận từ nguồn phân bổ vắc xin của Bộ Y tế với 04 loại vắc xin phòng

Tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (19/9/2022)

Tình hình tiếp nhận và sử dụng vắc xin COVID-19 Tính đến hết ngày 19/9/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã nhận từ nguồn phân bổ vắc xin của Bộ Y tế với 04 loại vắc xin phòng

Tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (18/9/2022)

Báo cáo nhanh tiêm vắc xin COVID-19 đến hết ngày 18/9/2022 Tình hình tiếp nhận và sử dụng vắc xin COVID-19 Tính đến hết ngày 18/9/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã nhận từ nguồn phân bổ vắc