Cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh (21/02/2022)

Cấp độ dịch theo quy mô xã/phường/thị trấn:

  • Cấp độ 4: gồm 4 xã/phường/thị trấn:01 phường thuộc TP Bắc Ninh (Vạn An), 02 xã thuộc huyện Tiên Du (Đại Đồng, Hoàn Sơn), 01 xã thuộc huyện Yên Phong (Yên Trung)
  • Cấp độ 3: gồm 74 xã/phường/thị trấn:

    02 phường thuộc TP Bắc Ninh (Khắc Niệm, Võ Cường), 08 phường thuộc TP Từ Sơn (Đồng Kỵ, Hương Mạc, Đông Ngàn, Đồng Nguyên, Phù Khê, Châu Khê, Trang Hạ, Tam Sơn); 09 xã/thị trấn thuộc huyện Tiên Du (TT Lim, Cảnh Hưng, Lạc Vệ, Liên Bão, Nội Duệ, Phật Tích, Phú Lâm, Tri Phương, Việt Đoàn); 10 xã/thị trấn thuộc huyện Yên Phong (Dũng Liệt, Đông Tiến, Đông Thọ, Hoà Tiến, Tam Giang, TT Chờ, Thuỵ Hoà, Trung Nghĩa, Văn Môn, Yên Phụ); 16 xã/thị trấn thuộc huyện Quế Võ (Bằng An, Bồng Lai, Cách Bi, Đại Xuân, Đào Viên, Đức Long, Hán Quảng, Mộ Đạo, Ngọc Xá, Nhân Hoà, Phù Lãng, Phù Lương, Phương Liễu, Phượng Mao, Quế Tân, TT Phố Mới); 08 xã/thị trấn thuộc huyện Gia Bình (Cao Đức, Đại Lai, Đông Cứu, Giang Sơn, Lãng Ngâm, Quỳnh Phú, Song Giang, TT Gia Bình); 11 xã/thị trấn thuộc huyện Lương Tài (TT Thứa, Lai Hạ, Lâm Thao, Tân Lãng, Trừng Xá, Minh Tân, Phú Lương, Trung Chính, Trung Kênh, Bình Định, Phú Hoà); 10 xã thuộc huyện Thuận Thành (Đại Đồng Thành, Đình Tổ, Gia Đông, Hoài Thượng, Ninh Xá, Ngũ Thái, Song Hồ, Song Liễu, Trạm Lộ, Trí Quả).

  • Cấp độ 2: gồm 24 xã/phường/thị trấn:

    04 phường thuộc TP Bắc Ninh (Hạp Lĩnh, Hoà Long, Suối Hoa, Thị Cầu); 02 phường thuộc TP Từ Sơn (Tương Giang, Tân Hồng); 02 xã thuộc huyện Yên Phong (Tam Đa, Long Châu); 03 xã thuộc huyện Quế Võ (Châu Phong, Chi Lăng, Yên Giả); 05 xã thuộc huyện Gia Bình (Đại Bái, Nhân Thắng, Thái Bảo, Vạn Ninh, Xuân Lai); 02 xã thuộc huyện Lương Tài (Mỹ Hương, An Thịnh); 06 xã thuộc huyện Thuận Thành (Mão Điền, Nghĩa Đạo, Nguyệt Đức, Thanh Khương, TT Hồ, Xuân Lâm).

  • Cấp độ 1: gồm 24 xã/phường/thị trấn.

Cấp độ dịch theo quy mô cấp huyện:

  • Cấp độ 3 gồm 07 huyện/thành phố: TP Từ Sơn, H. Tiên Du, H. Yên Phong, H. Quế Võ, H. Thuận Thành, H. Gia Bình, H. Lương Tài.
  • Cấp độ 1: TP Bắc Ninh

Cấp độ dịch theo quy mô cấp tỉnh:

Tỉnh Bắc Ninh được đánh giá ở cấp độ 3 do có nguy cơ lây nhiễm ở mức độ 4, khả năng đáp ứng ở mức cao, tỷ lệ tử vong trong tuần là 0,3 ca/100.000 dân và tỷ lệ giường điều trị tích cực (ICU) có đủ nhân viên y tế phục vụ đạt 6,4/100.000 dân.

cấp độ dịch covid 19 bắc ninh 21-2.jpg

Bài viết liên quan Kiểm soát Dịch Bệnh