• Trang chủ
  • Bản tin trung tâm
  • Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm sinh phẩm, vật tư xét nghiệm 2000 mẫu Sar-Cov-2
338 lượt xem

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm sinh phẩm, vật tư xét nghiệm 2000 mẫu Sar-Cov-2