Tổ chức bộ máy của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc ninh

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẮC NINH
1.Lãnh đạo Trung tâm
a)Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có Giám đốc và các Phó Giám đốc theo quy định của pháp luật.
b)Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chịu trách nhiệm trước Giám đôc Sở Y tê, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
c)Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là người phụ trách một hoặc một sô lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành hoạt động của Trung tâm.
d)Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho tò chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đổi với Giám đốc,
Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện theo quy định của
pháp luật và phân cấp quản lý của cấp có thẩm quyền.
2.Các Phòng chức năng
2.1.Phòng Tổ chức – Hành chính
Trưởng phòng: Đoàn Thị Yến – SĐT: 0982.223.656
2.2.Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ
Phó Trưởng phòng – Phụ trách phòng: Đỗ Thị Uyên – SĐT: 0369.620.223
2.3.Phòng Tài chính – Kế toán
Trưởng phòng: Ngô Thế Hiếu – SĐT: 0903.455.777
3.Các Khoa/ Phòng chuyên môn
3.1.Khoa phòng chống bệnh Truyền nhiễm, Ký sinh trùng – Côn trùng
Trưởng khoa: Nguyễn Văn Chiêu – SĐT: 0915.944.771
3.2.Khoa phòng chống bệnh không lây nhiễm
Trưởng khoa: Trần Văn Sơn – SĐT: 0913.026.707
3.3.Khoa Sức khỏe môi trường – Y tế trường học
Trưởng khoa: Đỗ Lê Thành Đạt – SĐT: 0982.518.107
3.4.Khoa phòng chống Bệnh nghề nghiệp
Trưởng khoa: Ngô Văn Sản – SĐT: 0989.976.483
3.5.Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe
Trưởng khoa: Bùi Thế Thực – SĐT: 0976.393.996
3.6.Khoa Phòng, chổng HIV/AIDS
Trưởng khoa: Đinh Mai Vân – SĐT: 0912.554.752
3.7.Khoa Dược – Vật tư y tế
Trưởng khoa: Bùi Thị Thúy Tình – SĐT: 0981.139.981
3.8.Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
Trưởng khoa: Nguyễn Thị Liên – SĐT: 0327.381.768
3.9.Khoa xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng
Trưởng khoa: Ngô Thị Hồng – SĐT: 0986.014.744
3.10.Phòng khám đa khoa
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngọc Bích – SĐT: 0949.784.058
3.11.Khoa Dinh dưỡng
Trưởng khoa: Vũ Thị Phương Thảo – SĐT: 0904.862.959
4.Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý quyết định kiện toàn, thành lập thêm các khoa, phòng,… phù hợp với quy mô và sự phát triển của Trung tâm khi có đủ các điều kiện (về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị…) theo quy định hiện hành.
5.Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng, các khoa chuyên môn và quy chế hoạt động, mối quan hệ công tác, lề lối làm việc của Trung tâm theo quy định.
Từ khoá:

Bài viết liên quan Bản tin trung tâm